CHUYÊN ĐỀ HỌC CHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE TẠI NUU

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING ONLINE

ĐÚNG ĐẮN VÀ THÀNH CÔNG

BUỔI HỌC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHỈ CÓ TẠI NUU

NẮM VỮNG KIẾN THỨC CHỈ TRONG MỘT BUỔI HỌC

1. Phân tích
2. Xây dựng kế hoạch
3. Triển khai kế hoạch
4. Kiểm tra, đánh giá kế hoạch

KẾT QUẢ CỦA HỌC VIÊN SAU 1 BUỔI HỌC 

BUỔI HỌC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHỈ CÓ TẠI NUU

NẮM VỮNG KIẾN THỨC CHỈ TRONG MỘT BUỔI HỌC

1. Phân tích
2. Xây dựng kế hoạch
3. Triển khai kế hoạch
4. Kiểm tra, đánh giá kế hoạch